Tài liệu sinh hoạt chi đoàn và công tác giáo dục đoàn viên, thanh niên trong tháng 01, 02/2018

  • by admin - T6, 01/12/2018 - 09:40

Căn cứ định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Hải Phòng định hướng chủ đề sinh hoạt chi đoàn và công tác giáo dục đoàn viên, thanh niên trong tháng 01, 02/2018, cụ thể như sau:

 

- Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đảng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và những thành tựu kinh tế - xã hội trong năm 2017, các nội dung mừng Xuân Mậu Tuất 2018.

- Tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về thắng lợi và ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của nhân dân ta, trong đó có sự đóng góp to lớn của thanh niên.

Tải xuống tài liệu sinh hoạt chi đoàn tại đường link sau: https://drive.google.com/file/d/1NEUoSmRQuXDvYPZgIEcLdxdzEJtz21Fv/view