Sinh hoạt câu lạc bộ tuyên truyền, phòng chống ma túy cho đoàn viên thanh niên

  • by admin - T4, 11/13/2019 - 10:20

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, Ban Thường vụ Đoàn Khối chỉ đạo câu lạc bộ tuyên truyền phòng chống ma túy Khối Doanh nghiệp tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tuyên truyền, phòng chống ma túy cho đoàn viên thanh niên tại Đoàn thanh niên Tổng Công ty Hàng Kênh - CTCP. Tại buổi sinh hoạt các đoàn viên thanh niên được thông tin về các loại ma túy hiện nay và một số loại ma túy mới; cách nhận biết một số loại ma túy cơ bản. Bên cạnh đó, là thủ đoạn của loại tội phạm này, cũng như các giải pháp đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy tại địa bàn dân cư. Trong đó, nhấn mạnh đến vai trò của tổ chức đoàn và đoàn viên trong công tác vận động phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội. Thông qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma túy, hiểu rõ tác hại của ma túy đối với bản thân và xã hội, có kỹ năng phòng ngừa, đồng thời góp phần xây dựng đông đảo đội ngũ tuyên truyền viên về công tác phòng, chống ma túy.