Hoạt động thúc đẩy thanh niên ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ trong lao động, sản xuất và cuộc sống

  • by admin - T5, 11/07/2019 - 16:39

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp đã chỉ đạo Đoàn TN VNPT Hải Phòng về thực hiện các ý tưởng sáng kiến về phòng họp không giấy,thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, kho học công nghệ trong lao động, sản xuất và cuộc sống.