Công trình thanh niên "Đoàn khối Doanh nghiệp trong công tác an sinh xã hội năm 2019"

  • by admin - T5, 10/03/2019 - 16:30

Thực hiện Thông báo số 92-TB/TĐTN-CTTN ngày 12/2/2019 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng về Kết quả thực hiện công trình, phần việc thanh niên năm 2018 và đăng ký thực hiện công trình, phần việc thanh niên năm 2019; Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 Ban Thường vụ Đoàn Khối triển khai thực hiện Công trình thanh niên “Đoàn Khối Doanh nghiệp trong công tác an sinh xã hội năm 2019”